สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอประวัติของหลวงปู่ที่ผมเคารพนับถือท่านมากท่านหนึ่งครับ สมญานามของท่านคือ เทพเจ้าลุ่มนําท่าจีน

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (หลวงปู่รุ่ง ติสฺสรมหาเถระ)

ชาติภูมิ

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ ฉายา ติสฺสโร นามเดิม รุ่ง นามสกุล พ่วงประพันธ์ เกิดที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เกิดวันเสาร์ แรม ๘ค่ำ เดือน ๙ พุทธศักราช ๒๔๑๖ โยมบิดาชื่อ นายพ่วง โยมมารดาชื่อ นางกิม พ่วงประพันธ์

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๓๗ ขึ้น ๑ ค่ำเดือน๖ ปีมะเมีย มีเจ้าอธิการทับ วัดน้อยนพคุณแขวงสามเสน เขตดุสิตกรุงเทพฯ เป็นอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการบัว วัดใหม่ทองเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นกรรมมวาจารย อุปสมบทได้ 2 วันก็ย้ายมาอยู่วัดท่ากระบือ ขณะนั้นมีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ.๒๔๓๐

งานการปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เรียกว่า พระอธิการรุ่ง ติสฺสโร

พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปฌาย์ เรียกว่า เจ้าอธิการรุ่ง ติสฺสโร

พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูประทวน เรียกว่า พระครูรุ่ง ติสฺสโร

พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน เมื่อ ๘ เมษายน ๒๔๘๓

พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ พระครูไพโรจน์มันตาคม เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๔๘๙

พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๔

พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นพระราชาคณะที่ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๙

งานการศึกษา

-ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย

-จัดส่งพระภิกษุไปศึกษาสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

-ส่งเสริมศิษย์วัดให้เรียนหนังสือได้ อ่านออกเขียนได้

-จัดส่งพระภิกษุไปศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี

งานการเผยแผ่

    หลวงปู่รุ่งท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

    จัดส่งพระภิกษุไปแสดงธรรมผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

    ส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนา

งานสาธารณูปการ

   -การสงเคราะห์ประชาชน เช่น  ประกอบยาแผนโบราณแก่ผู้เจ็บป่วยงานนวกรรม

   -การก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุร่วมกับพระ และประชาชน  ดังปรากฎอยู่ถึงปัจจุบัน

    ๑.กุฏิสงฆ์ ๓๑ หลัง

    ๒.ศาลาการเปรียญ พ.ศ.๒๔๖๒

    ๓.ศาลาสามมุข พ.ศ.๒๔๖๔

    ๔.หอสวดมนต์ พ.ศ.๒๔๖๘

    ๕.อุโบสถ พ.ศ.๒๔๘๕

    ๖.วิหารใหญ่ ๒ หลัง พ.ศ.๒๔๙๓

    ๗.หอไตรปิฎกสามมุข พ.ศ.๒๔๗๙

    ๘.โรงเรียนประชาบาล พ.ศ.๒๔๘๒

    ๙.พระประธานปางสมาธิในอุโบสถ พ.ศ.๒๔๘๗

   ๑๐.พระปางปฐมเทศนา ในวิหาร พ.ศ.๒๔๙๓

   ส่งเสริมศิษย์วัดให้เรียนหนังสือได อ่านออกเขียนได้

  จัดส่งพระภิกษุไปศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี

  จัดส่งพระภิกษุไปศึกษาสมถวิปัสสนากรรมฐาน

 

*คัดลอกมาจากหนังสือประวัติและประมวลภาพวัตถุมงคล พระไพโรจน์วุฒาจารย์(หลวงพ่อรุ่ง ติสฺสโร)

จาก ส.รัตนการพิมพ์

วันนี้จบแค่นี้ละครับ แล้วคราวหน้าผมจะเอาประวัติ วัดท่ากระบือ ที่ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาส มาฝากกันนะครับ
วันนี้ก็ขอตัวละครับ สวัสดีทุกท่านครับ

 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณครับ

#1 By ประวีร์ (58.9.118.159) on 2010-08-15 17:47